Г) внутрішніх регламентах підприємства.

32. Облікова політика розробляється на основі:

а) немає правильної відповіді;

б) Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;

в) принципів оцінки статей звітності та методів обліку за окремими статтями звітності;

г)сукупності принципів, методів та процедур, що використовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності.

33. Облікова політика розробляється на основі:

а) немає правильної відповіді.

б) Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;

в) Статуту підприємства;

г) П(С)БО та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

34. Облікова політика визначається на основі:

а) Одно варіантних методів оцінки і обліку;

б) П(С Г) внутрішніх регламентах підприємства.)БО та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

в) облікових регламентів та внутрішніх регламентів;

г) немає правильної відповіді.

35. Облікова політика розробляється на основі:

а) Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;

б) П(С)БО та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

в) Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” і П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”;

г) немає правильної відповіді.

36. Перелік методів оцінки, обліку і процедур щодо яких передбачено більш ніж один їх варіант зазначається у:

а) Наказі про облікову політику;

б) Не Г) внутрішніх регламентах підприємства. має застосування;

в) Положенні про бухгалтерію;

г) Немає правильної відповіді.

37.До наказу про облікову політику одно варіантні методи оцінки і обліку:

а) зазначаються;

б) не включаються;

в) на розгляд підприємства;

г) немає правильної відповіді.

38. У наказі про облікову політику визначаються:

а) методи оцінки і обліку, щодо яких передбачено альтернативні їх варіанти;

б) одно варіантні методи оцінки і обліку;

в) імперативні для застосування підприємством методи оцінки і обліку;

г) немає правильної відповіді.

39. У наказі про облікову політику визначається:

а) перелік методів оцінки, обліку і процедур, щодо яких передбачено більш ніж один їх варіант;

б) принципи оцінки окремих статей звітності;

в Г) внутрішніх регламентах підприємства.) принципи оцінки статей звітності та методи обліку,імперативні для застосування підприємством;

г) принципи оцінки статей звітності та методи обліку,обов’язкові для застосування.

40. Перелік методів оцінки, обліку і процедур щодо яких передбачено більш ніж один їх варіант зазначається у:

а) Наказі про облікову політику;

б) Не має застосування;

в) Статуті підприємства;

г) Немає правильної відповіді.

41. В наказі про облікову політику визначається перелік методів оцінки, обліку і процедур:

а) щодо яких передбачено більш ніж один їх варіант;

б) одно варіантні методи;

в) імперативні для застосування підприємством;

г) обов’язкові для застосування.

Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПЕРСОНАЛУ БУХГАЛТЕРІЇ

1. Форми апарату бухгалтерії:

а) централізована Г) внутрішніх регламентах підприємства., децентралізована, комбінована;

б) централізована, децентралізована;в) проста, лінійна, лінійно-штабна, комбінована;

г)оперативно-виробнича, функціональна.

2. Типи апарату бухгалтерії:

а) організаційно-функціональний, оперативно-виробничий;

б) централізований, децентралізований;

в) лінійний, лінійно-штабний, комбінований;

г)простий, ступінчатий, штабний.

3. Організаційно-функціональну модель бухгалтерії будують для:

а) визначення чисельності працівників бухгалтерії;

б) раціональної організації роботи;

в) визначення завдань і функцій кожного підрозділу та окремих посадових осіб;

г) поділу та кооперування праці облікового апарату.

4. Основною ознакою поділу роботи персоналу бухгалтерії є:

а) ручна праця, автоматизація, механізація обліку;

б) предметна ділянка обліку;

в) етап облікової роботи: первинний, поточний, узагальнюючий;

г) вид робіт: облік, контроль, аналіз.

5. Рівні Г) внутрішніх регламентах підприємства. кооперування праці бухгалтерів:

а) простий, лінійний, комбінований;

б) централізований, децентралізований;

в) між окремими працюючими та між функціональними підрозділами;

г) між предметними ділянками облікової та контрольної роботи.

6. Методи нормування облікових робіт:

а) механізований та автоматизований;

б) експертний, дослідно-статистичний, розрахунково-аналітичний;

в) документальний, фактичний, попередній;

г) розрахунково-аналітичний, суцільний та вибіркове обстеження.

7. У яких показниках визначають чисельність апарату бухгалтерії?

а) нормативних, планових, фактичних;

б) явочних та облікових;

в) трудових і вартісних;

г) розрахункових, нормативних.

8. Що розуміють під діловодством:

а) правильної відповіді немає;

б) рух документів від складання до здачі в архів;

в) сукупність операцій з передавання документів з одного робочого Г) внутрішніх регламентах підприємства. місця на інше;

г) рух документів та виконання різних робіт, пов’язаних з ними.

9. Лінійна організація апарату бухгалтерії залежить від:

а) від чисельності бухгалтерії;

б) ієрархії управління;

в) виду підприємства;

г) поділу праці в бухгалтерії.

10. Які фактори впливають на структуру апарату бухгалтерії:

а) кількість філій;

б) попит на продукцію підприємства;

в) система оподаткування;

г) правильної відповіді немає.

11. Для підприємств, звітність яких оприлюднюється, не застосовується наступна

форма бухгалтерії:

а) введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

б) користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець;

в) ведення на договірних засадах Г) внутрішніх регламентах підприємства. бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

г) самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства..

13. Структура бухгалтерії може бути:

а) функціональною та змішаною;

б) централізованою та децентралізованою;

в) лінійною та секторною;

г) правильної відповіді немає.

14. Форма апарату бухгалтерії, при якій крім центральної бухгалтерії створюють бухгалтерії у підрозділах підприємства це:

а) централізована;

б) децентралізована;

в) внутрішньогосподарська;

г) правильної відповіді немає.

15. При децентралізованій формі апарату бухгалтерії:

а) всі первинні документи надходять до бухгалтерії підприємства, де здійснюється вся подальша облікова робота;

б) всі первинні документи надходять до цеха, де ведеться синтетичний і аналітичний облік;

в) передаються в Г) внутрішніх регламентах підприємства. апарат управління для проходження попереднього контролю;

г) документи обробляються залежно від форми обліку.

16. Сукупність робіт на підприємстві, пов’язаних з веденням кореспонденції (листуванням), прийманням і відправкою документів, їх реєстрацією, зберіганням та контролем за їх виконанням, називають:

а) діловодством;

б) документообігом;

в) обліковою політикою;

г) оперограмою

17. Форма апарату бухгалтерії, при якій у підрозділах підприємства оформлюють документи, ведуть синтетичний та аналітичний облік і складають звітність:

а) децентралізована;

б) централізована;

в) лінійно-штабна;

г) комбінована.

За нормативом чисельності апарату бухгалтерії визначають:

а) спискову чисельність працівників бухгалтерії;

б) фактичну чисельність працівників бухгалтерії;

в) загальну нормативну чисельність апарату бухгалтерії у цілому по підприємству;

г) визначити Г) внутрішніх регламентах підприємства. нормативний час (нормативну трудомісткість облікових робіт).

55. За нормами часу на виконання кожного виду облікових робіт у розрізі об’єктів обліку визначають:

а) фактичну чисельність працівників кожного сектору (відділу) бухгалтерії;

б) загальну нормативну чисельність апарату бухгалтерії у цілому по підприємству;

в) чисельність бухгалтерів, необхідну для виконання кожного виду облікових робіт;

г) нормативний час (нормативну трудомісткість робіт) і нормативну чисельність працівників, необхідних для ведення обліку кожного об’єкта господарювання

56. Загальна нормативна чисельність апарату бухгалтерії у цілому по підприємству розраховується на основі застосування:

а) норм облікової роботи;

б) нормативу чисельності працівників апарату бухгалтерії;

в) норм часу на виконання кожного виду облікових робіт;

г) нормативної трудомісткості облікових Г) внутрішніх регламентах підприємства. робіт.

57. Нормативна чисельність бухгалтерів, необхідних для ведення обліку кожного об’єкта господарювання розраховується на основі застосування:

а) нормативу чисельності працівників апарату бухгалтерії;

б) норм часу на виконання кожного виду облікових робіт у розрізі об’єктів обліку;

в) нормативного часу на ведення обліку;

г) нормативної трудомісткості облікових робіт.

7.Організація роботи апарату бухгалтерії включає:

а) визначення функцій та обов’язків кожного працівника;

б) побудову апарату бухгалтерії;

в) поділ праці між бухгалтерами;

г) всі наведенні варіанти правильні.

Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

1. Функції та організаційні засади функціонування апарату бухгалтерії визначає:

а) Постанова Верховної Ради України “Положення про організацію бухгалтерського обліку Г) внутрішніх регламентах підприємства. і звітності в Україні”;

б) Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

в) Наказ про облікову політику;

г) Положення про бухгалтерію.

2. Відповідальність за достовірність показників фінансової звітності несуть:

а) засновники та учасники;

б) керівник і головний бухгалтер;

в) головний бухгалтер;

г) особи, які брали участь у її складанні.

3. Бухгалтерський облік повинен вестися:

а) безперервно протягом всього часу, поки підприємницька структура здійснює господарську діяльність;

б) при потребі в обліковій інформації для управління підприємством;

в) лише у тих періодах, коли було одержано прибуток;

г) лише у разі перевірок податкової служби.

4. Коло обов’язків головного бухгалтера або особи, на яку Г) внутрішніх регламентах підприємства. покладено ведення бухгалтерського обліку, визначається:

а) Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

б) наказом про облікову політику;

в) посадовою інструкцією;

г) положенням про бухгалтерію.

5. Власник або керівник підприємства може самостійно вести бухгалтерський облік та складати звітність;

а) лише на торгівельних підприємствах;

б) не має права;

в) після погодження з податковою службою;

г) правильної відповіді немає.

6. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку – це:

а) нормативно-правовий акт, затверджений Мінфіном України, який визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання звітності, що не суперечить міжнародним стандартам;

б) стандартні вимоги до методів і процедур ведення бухгалтерського Г) внутрішніх регламентах підприємства. обліку;

в) стандарти з бухгалтерського обліку, які розробляються комітетом з міжнародних стандартів обліку та рекомендуються до застосування в світовій практиці;

г) нормативно – правовий акт з методики та порядку складання фінансової звітності.

7. Функції працівників бухгалтерії регламентуються:

а) посадовими інструкціями;

б) положенням про бухгалтерію;

в) наказом про облікову політику;

г) П (С)БО.

8. Функції апарату бухгалтерії регламентуються:

а) Наказом про облікову політику підприємства;

б) Статутом підприємства;

в) положенням про структурні підрозділи підприємства;

г) положенням про бухгалтерію.

9. До організаційних регламентів обліку належать:

а) Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

б) наказ про облікову політику підприємства Г) внутрішніх регламентах підприємства., статут підприємства;

в) положення про відділ, посадові інструкції, стандарти, графіки, операційні інструкції, програми управління, регламенти робочого дня;

г) всі наведені варіанти відповідей вірні.

10. Методологічне керівництво обліком регулює:

а) Міністерство освіти України;

б) Міністерство фінансів України;

в) Верховна Рада України;

г) Державна податкова адміністрація України.

11. Завдання, функції, обов’язки і відповідальність посадової особи регламентуються:

а) штатним розкладом;

б) колективним договором;

в) посадовою інструкцією;

г) Наказом про облікову політику.

12. Обов’язковість ведення бухгалтерського обліку в Україні закріплена в:

а) Законі України “Про податкову службу”;

б) Законі Україні “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;

в) міжнародних стандартах бухгалтерського Г) внутрішніх регламентах підприємства. обліку;

г) Конституції України.

13. Що є основою розробки організаційних регламентів

а) науково обґрунтована класифікація;

б) нормативні документи;

в) специфіка облікового та контрольного процесів;

г) застосування сучасних засобів комп’ютерної техніки.

14. Як поділяють організаційні регламенти за ознакою обов’язковості:

а) розрахункові, нормативні;

б) законодавчі та рекомендаційні;

в) обов’язкові, основні, рекомендаційні;

г) обов’язкові, типові, індивідуальні.

15. За ознакою обов’язковості організаційні регламенти поділяються на:

а) загальнодержавні, внутрішньогосподарські;

б) обов’язкові, основні, рекомендаційні;

в) типові, індивідуальні;

г) обов’язкові, необов’язкові.

16. Як поділяють організаційні регламенти за поширенням на елементи організаційної структури:

а) обов’язкові, основні, рекомендаційні;

б) загально об’єктні, внутрішньо об’єктні Г) внутрішніх регламентах підприємства., посадові, окремі;

в) індивідуальні, типові;

г) загальнодержавні, індивідуальні, типові.

17. За ознакою конкретизації організаційні регламенти поділяють на:

а) типові, організаційні, індивідуальні;

б) типові, індивідуальні;

в) основні, рекомендаційні;

г) типові, обов’язкові, індивідуальні.

18. За ознакою конкретизації організаційні регламенти поділяються на ті, що регламентують:

а) обліковий процес, роботу апарату управління;

б) загально об’єктні, внутрішньо об’єктні;

в) типові, індивідуальні;

г) облік майна, облік господарських операцій і процесів.

19. За сферою застосування організаційні регламенти поділяються на ті, що регламентують:

а) обліковий процес, роботу апарату бухгалтерії;

б) загально об’єктні, внутрішньо об’єктні;

в) типові, індивідуальні;

г) облік активів, облік господарських процесів.

20. Посадові інструкції Г) внутрішніх регламентах підприємства. розробляються на основі:

а) довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників;

б) нормативно-законодавчих актів з питань регулювання обліку;

в) установчих документів;

г) правильна відповідь наведена у варіантах а і б.

21. Організаційні регламенти розробляються на основі:

а) науково обґрунтованої класифікації;

б) нормативно-законодавчих актів з питань регулювання обліку;

в) Конституції України;

г) статуту підприємства.

22. Організаційні регламенти розробляються:

а) менеджером по роботі з кадрами;

б) економістом;

в) керівником, головним бухгалтером;

г) головним бухгалтером, бухгалтером.

23. На основі чого розробляється положення про відділ бухгалтерії?

а) Закону України “Про податкову службу в Україні”;

б) Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності Г) внутрішніх регламентах підприємства. в Україні;

в) Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

г) наказу керівника.

24. Положення про відділ бухгалтерії розробляється на основі:

а) Закону України “про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

б) положення про підприємство;

в) загально галузевих положень про відділи бухгалтерії;

г) всі варіанти відповідей вірні.

25. Організаційне забезпечення обліку на підприємстві закріплюється в:

а) бізнес-плані;

б) установчих документах;

в) організаційних регламентах;

г) наказі про облікову політику підприємства.

26. Положення про відділ (сектор) бухгалтерії включає:

а) вступ, основна частина, висновки;

б) загальні положення, права, обов’язки, відповідальність;

в) загальні положення, цілі, організаційна структура, завдання і функції, права, відповідальність, взаємовідносини Г) внутрішніх регламентах підприємства. з іншими підрозділами апарату управління, порядок розширення, реорганізації, ліквідації, висновок;

г) немає правильної відповіді.

27. Посадова інструкція розробляється для:

а) кожної посади, передбаченої штатним розписом;

б) окремих працівників;

в) керівників відділів;

г) керівників служб.

28. Посадова інструкція затверджується:

а) наказом керівника;

б) Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”;

в) постановою Кабінету Міністрів України.

г) немає правильної відповіді.

29. Положення про бухгалтерію включає:

а) вступ, основна частина, висновки;

б) загальні положення, права, обов’язки, відповідальність;

в) загальні положення, цілі, організаційна структура, завдання і функції, права, відповідальність, взаємовідносини з іншими підрозділами апарату управління, порядок розширення, реорганізації, ліквідації, висновок;

г Г) внутрішніх регламентах підприємства.) немає правильної відповіді.

30. Посадова інструкція складається із:

а) вступу, основної частини, висновків;

б) загальних положень, прав, обов’язків, відповідальності;

в) Загальних положень, Завдань та обов'язків, Прав, Відповідальності, Повинен знати, Кваліфікаційних вимог та Взаємовідносин (зв'язків) за посадою;

г) немає правильної відповіді.

31. Організаційне забезпечення обліку включає:

а) визначення структури облікового апарату, його завдань та функцій;

б) регламентування роботи облікового апарату та облікового процесу;

в) організацію структури бази даних і режиму функціонування АРМБ;

г) правильна відповідь наведена у варіантах А і Б.

32. Що належить до організаційних регламентів з обліку?

а) інструктивні та нормативні документи;

б) положення про відділ, управління Г) внутрішніх регламентах підприємства., посадові інструкції, стандарти, графіки, організаційні інструкції, програми управління;

в) норми обслуговування, керованості, співвідношення, чисельності;

г) визначення чисельності.

33. Який орган здійснює організаційне керівництво обліком у державі?:

а) правильної відповіді немає;

б) Міністерство фінансів України;

в) Кабінет Міністрів;

г) методологічна рада з бухгалтерського обліку.

34. Документ, в якому зафіксовані завдання, функції, обов’язки, права і відповідальність посадової особи, називається:

а) штатним розкладом;

б) колективним договором;

в) посадовою інструкцією;

г) Наказом про облікову політику.

35. За рівнем виконуваної роботи персонал бухгалтерії поділяють на категорії:

а) низький, середній, вищий;

б) магістр, спеціаліст, бакалавр;

в) головний бухгалтер, керівник сектору, керівник групи, бухгалтер;

г) керівники, професіонали, фахівці та Г) внутрішніх регламентах підприємства. технічні працівники.

36. За рівнем виконуваної роботи апарат бухгалтерії поділяють на категорії:

а) головний бухгалтер, старший бухгалтер, бухгалтер;

б) керівники, професіонали, фахівці та технічні працівники;

в) технічні виконавці, спеціалісти, провідні спеціалісти;

г) вища, середня, технічні працівники.

37. Головний бухгалтер призначається або звільняється з посади:

а) керівником підприємства;

б) власниками підприємства;

в) за постановою суду;

г) відповідно до статутних документів.

Тема 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ

1. Стадії руху документа регламентуються:

а) оперограмою;

б) графіком облікових робіт;

в) посадовою інструкцією;

г) наказом про облікову політику.

2. Перелік рахунків, що розробляється підприємством:

а) план рахунків;

б) робочий план рахунків;

в) наказ про облікову політику;

г) робочий Г) внутрішніх регламентах підприємства. план рахунків та субрахунків.

3. Факти господарської діяльності фіксуються в:

а) облікових регістрах;

б) накладних;

в) документах;

г) наказі про облікову політику.

4. Систематизований перелік рахунків обліку:

а) план рахунків;

б) робочий план рахунків;

в) наказ про облікову політику;

г) система субрахунків.

5. Основою технології облікового процесу є:

а) облікові операції;

б) нормативно-правове забезпечення;

в) інформаційне забезпечення;

г) всі відповіді правильні.

6. Види операцій облікового процесу:

а) аналітичні і синтетичні;

б) механічні, переробні, творчі;

в) хронологічні і систематичні;

г) складання документів, регістрів та форм звітності.

7. Механічні операції:

а) складання, приймання документів, їх передавання, реєстрація, зберігання;

б) складання, приймання документів та їх обробка;

в Г) внутрішніх регламентах підприємства.) виконання арифметичних розрахунків;

г) всі наведенні варіанти правильні.

8. Переробні операції:

а) складання, приймання документів та їх обробка;

б) приймання документів, їх групування, розрахунки та складання проводок;

в) групування та перегрупування облікової інформації;

г) всі відповіді правильні.

9. Творчі операції:

а) групування та перегрупування облікової інформації;

б) формування підсумків, висновків, пропозицій, рекомендацій;

в) розвиток і вдосконалення обліку;

г) розробка моделей облікового апарату.

10. Технологічні етапи облікового процесу:

а) механічний, переробний, творчий;

б) первинний, поточний, підсумковий;

в) топологічний, оперативно-виробничий, тематичний;

г) інформаційний, організаційний, технічний.

11. На першому етапі облікового процесу:

а) складають первинні документи;

б) розробляють номенклатури первинного обліку;

в) розробляють оперограми;

г) ідентифікують господарські Г) внутрішніх регламентах підприємства. операції та вимірюють показники.

12. На етапі поточного обліку:

а) обробляють документи, реєструють показники в облікових регістрах;

б) розробляють номенклатури поточного обліку;

в) забезпечують обліковий процес;

г) складають оперограми.

13. Первинні документи приймаються бухгалтером, якщо вони:

а) складені за формою;

б) підписані особою, спеціально на це уповноваженою;

в) завірені печаткою підприємства;

г) відповідають вимогам нормативних документів

14. Господарські операції в обліку відображаються:

а) довільно;

б) за єдиною моделлю;

в) за формою підприємства;

г) за формою бухгалтерського обліку.

15. Технологічні етапи облікового процесу:

а) ідентифікація операцій, їх класифікація, вимірювання та реєстрація інформації;

б) первинний, поточний та узагальнюючий (підсумковий) облік;

в) підготовка інформації Г) внутрішніх регламентах підприємства., її аналіз та інтерпретація;

г) вимірювання операцій, їх фіксація та контроль.

16. Носії інформації поточного обліку:

а) облікові регістри;

б) групувальні відомості;

в) номенклатури поточного обліку;

г) бухгалтерські документи.

17. Носії інформації первинного обліку:

а) відомості, журнали, розробні таблиці;

б) документи;

в) електронні носії інформації;

г) носії, створені в обліковому процесі.

18. Носії інформації підсумкового етапу:

а) електронні носії інформації;

б) форми звітності та розробні таблиці;

в) форми фінансової звітності;

г) носії, створені в обліковому процесі.

19. Робочий план рахунків підприємства:

а) складається на основі типового плану рахунків;

б) не містить позабалансових рахунків;

в) складається з рахунків, які використовуються протягом одного робочого дня;

г) використовується для Г) внутрішніх регламентах підприємства. обліку орендованих об’єктів господарювання.

20. Реквізит - це:

а) мінімальна структурна одиниця інформації;

б) кожний окремий показник документа;

в) показник облікової номенклатури, який є носієм первинної інформації;

г) інформаційна сукупність, яка характеризує економічні показники.

21. Звітність складається на етапі обліку:

а) підсумковому;

б) поточному;

в) заключному;

г) дослідному.

22. Підготовка документів для запису операцій в облікових регістрах:

а) документообіг;

б) таксування;

в) обробка;

г) контрольна перевірка.

23. Контирування проводиться:

а) після складання оборотно-сальдової відомості;

б) для складання балансу;

в) для обробки виписок банку;

г) для обробки звіту касира.

24. Етапи облікового процесу:

а) систематичний і аналітичний;

б) синтетичний і аналітичний;

в) первинний, поточний Г) внутрішніх регламентах підприємства. і підсумковий;

г) статистичний, оперативний, контрольний.

25. За характером номенклатури підсумкового обліку поділяють на:

а) державна, внутрішньогосподарська;

б) річна, квартальна, місячна;

в) статистична, оперативна, бухгалтерська;

г) систематична, хронологічна

26. Об’єкти організації облікового процесу:

а) облікові номенклатури, їх носії, рух носіїв інформації;

б) організаційно-правове, інформаційне, технічне забезпечення;

в) планування розвитку, впровадження розробок;

г) механізація, автоматизація облікового процесу.

27. Строки зберігання документів встановлюється:

а) підприємством самостійно;

б) Кабінетом Міністрів;

в) залежно від обсягів накопичених документів;

г) правильної відповіді немає.

28. Первинні документи складаються:

а) у звітному місяці (періоді);

б) у момент здійснення операції або безпосередньо після її закінчення;

в) після ідентифікації господарської операції Г) внутрішніх регламентах підприємства.;

г) після з’ясування юридичної правильності операції.

29. Обробка документів включає:

а) групування документів, їх контирування та запис операцій до регістрів обліку;

б) контирування, розцінку документів та їх групування;

в) перевірку документів, їх групування, реєстрацію показників у регістрах обліку;

г) складання бухгалтерських проводок.

30. За технікою складання графіки поділяються на:

а) табличні, лінійні, сітьові;

б) зведені, структурні, індивідуальні;

в) разові, постійні;

г) матричні, струйні.

31. Документообіг - це.

а) передача складених та оформлених документів постачальникам або покупцям;

б) рух документів від їх створення до передачі до архіву;

в) перевірка документів;

г) правильної відповіді немає.

32. Господарські операції відображаються в регістрах обліку:

а) в хронологічній послідовності Г) внутрішніх регламентах підприємства.;

б) в кінці звітного періоду;

в) на вимогу контролюючих органів;

г) у відповідності з формою обліку на підприємстві.

33. Підставою для запису господарських операцій у бухгалтерському обліку є:

а) первинні документи;

б) наказ про облікову політику;

в) П(С)БО;

г) форми звітності.

34. Зазначення ціни в документі – це:

а) таксування;

б) контирування;

в) узагальнення;

г) правильної відповіді немає.

35. При ліквідації підприємства, що не має правонаступника, всі документи:

а) знищують;

б) зберігають у бухгалтера ліквідованого підприємства не менше 10 років;

в) передають до архіву при місцевій адміністрації;

г) правильної відповіді немає.

36. Строки зберігання документів регулюються:

а) Положенням про документальне забезпечення записів;

б Г) внутрішніх регламентах підприємства.) Правилами виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку;

в) Переліком типових документів, які створюються в результаті діяльності держкомітетів, міністерств, відомств та інших установ, організацій, підприємств;

г) правильної відповіді немає.

37. Головним завданням документообігу є:

а) прискорення руху документів;

б) стандартизація і уніфікація документів;

в) упорядкування руху документів;

г) всі наведені варіанти відповідей вірні.

38. Вилучення носіїв інформації з архіву оформлюється:

а) довідкою з архіву, завіреною печаткою;

б) актом про вилучення;

в) квитанцією про вилучення;

г) наказом підприємства.

39. Систематизована послідовність облікових робіт:

а) обліковий регістр;

б) обліковий процес;

в) облікова політика.

г) документообіг.

40. Облікові регістри поділяються на хронологічні Г) внутрішніх регламентах підприємства. та систематичні залежно від:

а) зовнішнього вигляду;

б) способу узагальнення інформації;

в) форми обліку на підприємстві;

г) послідовності заповнення.

41. Форма обліку затверджується:

а) наказом про облікову політику;

б) наказом керівника підприємства;

в) Положенням про бухгалтерію;

г) посадовою інструкцією головного бухгалтера.

42. Перед передачею до архіву первинні документи:

а) перекреслюють червоною рискою і погашають штампом “вилучено”;

б) нумерують в хронологічному порядку;

в) комплектують в хронологічному порядку і оформляють довідкою до архіву;

г) правильної відповіді немає.

43. Подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов’язань, називається:

а) обліковою політикою;

б) заповненням первинного документу;

в) господарською операцією;

г) складанням звітності.

44. Спрощена форма обліку Г) внутрішніх регламентах підприємства. може використовуватись:

а) будь-якими підприємствами;

б) тільки підприємствами, які надають послуги;

в) малими підприємствами;

г) правильної відповіді немає.

45. Для упорядкування руху документів складаються:

а) зведені облікові документи;

б) графіки документообігу;

в) індивідуальні графіки;

г) структурні графіки.

46. Номенклатури підсумкового обліку за характером поділяють на показники:

а) державної, внутрішньогосподарської звітності;

б) річної, квартальної, місячної звітності;

в) статистичної, оперативної, бухгалтерської звітності;

г) систематичної, хронологічної звітності.

47. Організація документообігу необхідна для забезпечення:

а) стабільності роботи бухгалтерії;

б) чіткості руху та оперативності обробки документів;

в) своєчасності прийняття управлінських рішень;

г) своєчасності оприлюднення звітності

48. Поріг суттєвості для застосування спрощеної системи обліку встановлює:

а) Закон України “Про бухгалтерський Г) внутрішніх регламентах підприємства. облік і фінансову звітність в Україні”;

б) П(С)БО 1 ;

в) Господарський кодекс;

г) немає правильної відповіді.

49. Носії інформації – це:

а) папір;

б) електронні носії інформації;

в) те, на чому фіксується інформація;

г) первинні документи.

50. Спрощена система обліку та звітності встановлюється:

а) підприємством самостійно;

б) законодавством;

в) П(С)БО 1;

г) Господарським кодексом.

51. Форма бухгалтерського обліку - це:

а) упорядкована послідовність облікових робіт;

б) технологія обробки облікової інформації;

в) певна система регістрів обліку, порядок і способи реєстрації інформації в них;

г) сукупність облікових регістрів та форм звітності.

52. Відповідальність за недостовірність відображених у документах даних несуть:

а) керівник підприємства Г) внутрішніх регламентах підприємства.;

б) головний бухгалтер;

в) керівник і головний бухгалтер;

г) особи, які склали та підписали ці документи.

53. Відповідальність за несвоєчасне складання регістрів обліку несуть:

а) керівник підприємства;

б) головний бухгалтер;

в) бухгалтер;

г) особи, які їх склали та підписали.

54. Відповідальність за недостовірність відображених у регістрах даних несуть:

а) керівник підприємства;

б) головний бухгалтер;

в) бухгалтер;

г) особи, які їх склали та підписали.

55. Робочі альбоми формують за:

а) видами діяльності;

б) видами носіїв інформації;

в) видами продукції;

г) структурними підрозділами.

56. Робочі альбоми формують за:

а) кожним підрозділом бухгалтерії;

б) об’єктами обліку;

в) видами діяльності;

г) видами продукції.

57. У робочих альбомах Г) внутрішніх регламентах підприємства. узагальнюють:

а) документи, що складаються на підприємстві;

б) регістри обліку;

в) носії облікової інформації;

г) форми звітності.

58. У робочих альбомах узагальнюють:

а) носії інформації, що складаються на підприємстві;

б) носії інформації, запроваджені нормативними документами;

в) форми звітності;

г) первинні документи підприємства.

59. Способи облікової реєстрації господарських операцій:

а)простий і складний;

б) спрощений і складний;

в) простий і подвійний;

г) синтетичний і аналітичний.

1. Звітність складається на етапі обліку:

а) підсумковому;

б) поточному;

в) заключному;

г) дослідному.

2. За характером показники звітності поділяють на показники:

а) державної, внутрішньогосподарської звітності;

б) річної, квартальної, місячної звітності;

в) статистичної, оперативної, бухгалтерської звітності;

г) систематичної, хронологічної звітності Г) внутрішніх регламентах підприємства..

3. Звіт про фінансові результати складається:

а) на останню дату звітного періоду;

б) щомісяця;

в) щокварталу;

б) усі відповіді правильні.

4. Бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період це звітність:

а) господарська;

б) фінансова;

в) податкова;

г) оперативна.

5. Джерелами складання фінансової звітності є:

а) П(С)БО;

б) Наказ про облікову політику;

в) первинні документи;

г) регістри обліку та Головна книга.

6. Фінансова звітність підписується:

а) керівником і головним бухгалтером підприємства;

б) тільки керівником;

в) тільки головним бухгалтером;

г) власниками (засновниками) підприємства.

7. Рух грошових коштів відображається у:

а) звіті про рух грошових потоків Г) внутрішніх регламентах підприємства.;

б) звіті про рух грошових коштів;

в) балансі;

г) звіті про фінансові результати.

8. Зміни власного капіталу відображають у:

а) звіті про рух власного капіталу;

б) звіті про рух грошових коштів;

в) балансі;

г) звіті про власний капітал.

9. Мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності визначає:

а) П(С)БО 17;

б) П(С)БО 1;

в) П(С)БО 3;

г) П(С)БО 20.

9. Зміст і структуру форм фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття їх статей визначають:

а) П(С)БО 2-4;

б) П(С)БО 2-3, 25;

в) П(С)БО 1-6, 25;

г) П(С)БО 20-25.

11. Порядок виправлення помилок, внесення та Г) внутрішніх регламентах підприємства. розкриття інших змін у фінансовій звітності визначає:

а) П(С)БО 1;

б) П(С)БО 13;

в) П(С)БО 30;

г) П(С)БО 6.

12.Порядок складання консолідованої фінансової звітності визначає:

а) П(С)БО 20;

б) П(С)БО 1;

в) П(С)БО 2-5;

г) П(С)БО 22.

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 визначає:

а) мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності;

б) порядок розкриття інформації про об’єднання підприємств;

в) зміст і форму фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва;

г) порядок виправлення помилок, внесення змін у фінансовій звітності.

14. Користувачами інформації фінансової звітності є :

а) інвестори та кредитори;

б) менеджери та управлінський персонал;

в Г) внутрішніх регламентах підприємства.) робітники підприємства;

г) всі відповіді правильні.

15.Фінансова звітність в Україні:

а) є комерційною таємницею підприємства;

б) не є комерційною таємницею;

в) не є комерційною таємницею, крім випадків, передбачених законодавством;

г) вірної відповіді немає.

16. Звіт, який відображає надходження та видаток грошових коштів у звітному періоді, називають:

а) звітом про рух грошових потоків;

б) звітом про рух грошових коштів;

в) балансом;

г) звітом про фінансові результати.

17. Звіт про фінансові результати призначений для надання користувачам інформації про:

а) фінансові результати;

б) фінансовий стан;

в) фінансово-майновий стан;

б) доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства.

18. Звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та Г) внутрішніх регламентах підприємства. результати діяльності окремого структурного підрозділу називається:

а) внутрішньогосподарською;

б) фінансовою;

в) податковою;

г) оперативною.

19. Фінансова звітність затверджується:

а) керівником і головним бухгалтером підприємства;

б) тільки керівником;

в) тільки головним бухгалтером;

г) власниками (засновниками) підприємства.

20. Внутрішньогосподарська звітність:

а) є комерційною таємницею підприємства;

б) не є комерційною таємницею;

в) не є комерційною таємницею, крім випадків, передбачених законодавством;

г) вірної відповіді немає.

6. Організація технології облікового процесу включає:

а) організацію збирання, обробки і узагальнення облікової інформації;

б) організацію господарських операцій;

в) організацію складання звітності;

г) організацію інформаційного забезпечення користувачів інформації.

Тема 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ

1. У серійних виробництвах використовується система обліку виробітку Г) внутрішніх регламентах підприємства.:

а) маршрутна;

б) інвентарна;

в) нормативна;

г) відрядна.

2. На конвеєрному виробництві використовується система обліку виробітку:

а) маршрутна;

б) інвентарна;

в) нормативна;

г) відрядна.

3. У масово-поточному виробництві виробіток обліковують за:

а) кількістю переданих в обробку виробів (деталей);

б) кожною виробничою операцією;

в) нормами виробітку;

г) нормами часу.

4. В індивідуальному виробництві виробіток обліковують за:

а) кількістю переданих в обробку виробів (деталей);

б) кожною виробничою операцією;

в) нормами виробітку;

г) нормами часу.

5. Табель обліку робочого часу ведеться:

а) бухгалтером;

б) обліковцем структурного підрозділу;

в) особою, призначеною наказом по підприємству;

г) табельником.

6. Оплата за відпустку нараховується на підставі:

а Г) внутрішніх регламентах підприємства.) наказу про надання відпустки;

б) графіку про надання відпусток;

в) табеля обліку відпрацьованого часу;

г) посадової інструкції.

7. Табель обліку відпрацьованого робочого часу складають:

а) один на підприємство;

б) на кожну категорію правників;

в) на кожні 50 осіб;

г) у кожному структурному підрозділі.

8. Заробітну плату працівникам-погодинникам нараховують на підставі:

а) табель обліку відпрацьованого робочого часу;

б) штатний розпис;

в) книга обліку виходу на роботу;

г) відомість обліку особового складу.

9 Заробітну плату за працівниками узагальнюють у:

а) нарядах;

б) табелі обліку відпрацьованого робочого часу;

в) штатному розписі;

г) розрахунково-платіжній відомості.

10. Аналітичний облік заробітної плати по підприємству організується в:

а) розрахунковій Г) внутрішніх регламентах підприємства. відомості (зведеній);

б) особових рахунках працівників;

в) розрахунково-платіжній відомості працівника;

г) ж/о 5, 5а.

11. Заробітну плату виплачують протягом:

а) 3 днів;

б) місяця;

в) 1 дня;

г) платіжного періоду.

12. Обсяги виробітку обліковують у:

а) табелі використання відпрацьованого часу;

б) наряді, маршрутному листі, рапорті про виробіток;

в) розрахунковій відомості;

г) особових рахунках відрядників.

13. Не видана своєчасно заробітна плата:

а) мінімальна;

б) депонована;

в) законсервована;

г) аванс.

14. Види заробітної плати:

а) погодинна, відрядна;

б) основна, додаткова, інші заохочувальні та компенсаційні виплати;

в) пряма, непряма;

г) основна, додаткова

15. Заробітну плату з каси виплачують за:

а) видатковим касовим ордером;

б) платіжною відомістю;

в) розрахунковою відомістю;

г) розрахунковим листком Г) внутрішніх регламентах підприємства..

16. Погодинну заробітну плату нараховують на підставі:

а) наряду на відрядну роботу;

б) розрахункової відомості;

в) товарно-транспортної накладної;

г) табеля обліку відпрацьованого часу.

17. Система оплати праці на підприємстві є складовою:

а) правил внутрішнього розпорядку;

б) наказу про облікову політику;

в) колективного договору;

г) Інструкції про порядок ведення табельного обліку.

18. Для обліку виробітку використовують:

а) табель обліку робочого часу;

б) наряд на відрядну роботу, маршрутний лист, рапорт про виробіток;

в) листки непрацездатності;

г) розрахункову відомість.

19. Облік руху особового складу ведеться у:

а) бухгалтерії;

б) відділі кадрів;

в) адміністрації підприємства;

г) касі.

20. Оплату за відпустку нараховують на підставі:

а) наказу про Г) внутрішніх регламентах підприємства. надання відпусток;

б) документів по кадрах;

в) статутних документів;

г) посадових інструкцій.

21. Система оплати праці є складовою:

а) штатного розкладу;

б) правил внутрішнього розпорядку;

в) колективного договору;

г) положення про бухгалтерію.

22. Аналітичний облік заробітної плати по підприємству ведеться в:

а) розрахунково-платіжній відомості зведеній;

б) особових рахунках працівників;

в) розрахунковій відомості;

г) журналі 5.

23. Регістром аналітичного обліку розрахунків по заробітній платі є:

а) журнал 5;

б) журнал 6;

в) розрахунково-платіжна відомість;

г) немає правильної відповіді.

24. Доплата за роботу у вихідні та понаднормові години нараховується на підставі:

а) розрахункової відомості;

б) табеля обліку відпрацьованого часу;

в) особового рахунку;

г) наряду на відрядну Г) внутрішніх регламентах підприємства. роботу.

25. Доплата за роботу у нічний час нараховується на підставі:

а) відомості позмінної роботи;

б) табеля обліку відпрацьованого часу;

в) особового рахунку;

г) наряду на відрядну роботу.

26. Для обліку депонованої заробітної плати призначено:

а) платіжна відомість;

б) особовий рахунок;

в) книга депонованої заробітної плати;

г) матеріальний звіт.


documentamnyqgf.html
documentamnyxqn.html
documentamnzfav.html
documentamnzmld.html
documentamnztvl.html
Документ Г) внутрішніх регламентах підприємства.